Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Certified Senior Executive Management Assistant - CSEMA Ανώτερος Εκτελεστικός Γραμματέας Διοίκησης.

Στόχος της πιστοποίησης είναι η με ποιοτικούς όρους επαγγελματική στήριξη της ανωτάτης διοικητικής ηγεσίας/ιεραρχίας από καταξιωμένες/ους «Ανώτερους Εκτελεστικούς Γραμματείς Διοίκησης», προκειμένου να προσδοθεί στα πολιτειακά όργανα και στους οργανισμούς/επιχειρήσεις προσωπικό αυτής της οντότητας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η πιστοποίηση δεν εστιάζει απλώς στην επικαιροποίηση των κρίσιμων γνώσεων και εργασιακών δεξιοτήτων - ικανοτήτων που απαιτεί η θέση, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα και επιζητά να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο υφίσταται ένα πλαίσιο μιας διαμορφωμένης προσωπικότητας, που οι συμπεριφορές της θα καθιστούν τον κάτοχο της πιστοποίησης αυτής λειτουργό στα σχετικά θέματα του φορέα. .


Το CSEMA αποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής πρακτικής.


Το CSEMA δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα, που διαθέτει εξειδίκευση στα θέματα γραμματειακής επιστήμης, πολυετή εργασιακή εμπειρία σε αυτά και έχει ενδελεχή γνώση, λόγω απογραφής στο πεδίο αυτό, των αναγκών των ανωτάτων λειτουργών πολιτειακής και επιχειρηματικής ηγεσίας / ιεραρχίας, έχει δε σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει «όλες εκείνες τις γνώσεις, που θα τον καθιστούν αποτελεσματικό ως προσωπικότητα και εργασιακά, στο πολυεπίπεδο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ικανό να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, ως μέλος της διοικητικής ιεραρχίας» Στόχος της πιστοποίησης είναι: H με ποιοτικούς όρους επαγγελματική στήριξη της ανωτάτης διοικητικής ηγεσίας/ιεραρχίας από καταξιωμένες/ους «Ανώτερους Εκτελεστικούς Γραμματείς Διοίκησης», προκειμένου να προσδοθεί στα πολιτειακά όργανα και στους οργανισμούς/επιχειρήσεις προσωπικό αυτής της οντότητας.


Το CSEMA πιστοποιεί ότι η/ο υποψήφια/ος είναι σε θέση να:


 • Γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Γνωσιακής Νευροεπιστήμης = Γνωσιακή Ψυχολογία + Νευρολογία.
 • Γνωρίζει τη φυσιοανατομία του εγκεφάλου και τις λειτουργίες μνήμης, μάθησης, αντίληψης.
 • Γνωρίζει το πλαίσιο αρχών ‘’ Ηθικής και Δεοντολογίας ‘’ του επαγγέλματος Γραμματέων.
 • Γνωρίζει τις ψυχολογικές, συναισθηματικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας για τη σκιαγράφηση του ψυχολογικού, νοητικού και συμπεριφορικού προφίλ των Γραμματέων.
 • Γνωρίζει το ρόλο της θετικής ψυχολογίας στην εξέλιξη της σκέψης και της συμπεριφοράς, στην ανάδειξη των ταλέντων των Γραμματέων και στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.
 • Γνωρίζει το ρόλο της γυναίκας εν γένει στο εργασιακό περιβάλλον και την αντιμετώπισή της νομικά και κοινωνιολογικά στον εργασιακό χώρο.
 • Γνωρίζει το ρόλο των λειτουργιών του ανοιχτού management και των τεχνικών/ εργαλείων του, στη δημιουργία μοντέλου ‘’Νευρογραμματείας Διοίκησης ‘’, επικουρούμενου από Senior Executive Management Assistants.
 • Γνωρίζει και να χρησιμοποιεί συστήματα και εφαρμογές Τηλεματικής (Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και νέων τεχνολογιών στην εργασία
 • Γνωρίζει τις αρχές και τα αποτελέσματα που προσφέρει το mentoring.
 • Γνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Ηγεσίας.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 ενότητες:


 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις.
 • Βασικές δομές και λειτουργιές γνωσιακής νευροεπιστήμης.
 • Ηθική & δεοντολογία επαγγέλματος γραμματέων.
 • Αξιοποίηση των ψυχολογικών, συναισθηματικών ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας για τη σκιαγραφηση του ψυχολογικού, νοητικού και συμπεριφοριακού προφίλ του άνθρωπου.
 • Συμβολή της θετικής ψυχολογίας στην εξέλιξη της σκέψης και της συμπεριφοράς, στην ανάδειξη των ταλέντων του ατόμου και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.
 • Συνδρομή της επιστήμης του ανοιχτού management και της ηγεσίας στη δημιουργία μοντέλου νευρογραμματείας διοίκησης επικουρούμενου από Senior Executive Management Assistant.