Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Certified Vector Designer (CVD ) Πιστοποιημένος Ειδικός Επεξεργασίας και Δημιουργίας Γραφικών.

Το Certified Vector Designer σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες όλων εκείνων που θέλουν να μάθουν μεθόδους και τεχνικές για τη δημιουργία και επεξεργασία γραφικών και σχεδίων. Οι κάτοχοι του CVD πιστοποιούνται για τα απαραίτητα και βασικά προσόντα που χρειάζεται κάποιος για τη δημιουργία και επεξεργασία γραφικών. Το Syllabus περιέχει βασικά εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας και επεξεργασίας γραφικών και σχεδίων.


Εφαρμογές που υποστηρίζονται: Corel Draw X6.


Το σχήμα πιστοποίησης CVD είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation) και σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της IAF (International Accreditation Forum).